FIDE Album 2016-2018 moremovers

FIDE ALBUM 2016-2018
Results in section C – Moremovers

 

Name Album WCCI Total Points
Abramenko, Sergey   1 1 1.00
Atayants, Grigory   1 1 1.00
Barth, Michael 1   1 0.50
Belchikov, Nikolay 1   1 0.25
Bilyk, Sergey 1   1 1.00
Bourd, Evgeni 1   1 0.50
Chepizhny, Viktor 2   2 1.00
Davidenko, Fyodor 2 5 7 6.50
Degenkolbe, Mirko 1   1 1.00
Efrosinin, Oleg 2   2 2.00
Ehlers, Carsten 1   1 0.50
Ehlers, Rainer (†) 1   1 0.50
Feoktistov, Aleksandr 6 3 9 7.50
Fomichev, Evgeny 2 3 5 4.50
Gamnitzer, Camillo 1   1 0.50
Gavrilovski, Zoran   4 4 4.00
Gordian, Yury 4   4 1.83
Grinblat, Arieh (†) 2   2 1.50
Gurinovich, Sergey 1   1 0.50
Jordan, Gunter 1   1 1.00
Karbowiak, Uwe 13 2 15 12.33
Khachaturov, Sergey 2 1 3 3.00
Khramtsevich, Mikhail 1   1 0.25
Klemanič, Emil 1   1 0.50
Kopyl, Valery 3   3 2.50
Kostylev, Mikhail 1   1 1.00
Krasichenok, Vyacheslav 2   2 0.67
Krätschmer, Ralf 8 4 12 8.83
Kuzovkov, Aleksandr 10 6 16 16.00
Lyubashevsky, Leonid 1   1 0.50
Marandyuk, Mikhail 24 6 30 26.33
Mihalčo, Oto 1   1 1.00
Munz, Rupert 1   1 0.33
Nichtawitz, Alois 1   1 0.50
Oganesyan, Aleksey 1   1 1.00
Popov, Grigory 3 5 8 8.00
Radović, Srećko 1   1 1.00
Rudenko, Valentin (†) 5   5 2.33
Salai Jr., Ladislav 2   2 1.50
Schmitt, Olivier 7 4 11 11.00
Selivanov, Andrey 1   1 0.50
Shanshin, Valery 2   2 1.50
Shavyrin, Valery 2 5 7 7.00
Sovík, Štefan 1   1 1.00
Sygurov, Aleksandr 4   4 3.50
Tkachenko, Sergey Ivanovich 3   3 2.50
Tribowski, Marcel 2   2 1.50
Trommler, Sven 1   1 0.50
Varitsky, Aleksandr 2   2 0.67
Volchek, Viktor 4 2 6 3.42
Werner, Dieter 1   1 0.50
Zaitsev, Viktor 1   1 0.25
Zhuravlyov, Andrey 1   1 0.50
Total 52 159

 

53 composers
159 selected compositions (>=8,0 points) including 52 qualified from WCCI
914 entries submitted 
735 entries with >=4,5 points

Director: Uwe Karbowiak
Judges: Evgeni Bourd, Grigory Popov, Viktor Volchek

 


FA 2016-2018 Finished sections | A – Twomovers | B – Threemovers  | C – Moremovers (current)
D – Endgame studies | E – Helpmates | F – Selfmates | G – Fairies | H – Retros

Comments are closed.