FIDE Album 2016-2018 threemovers

FIDE ALBUM 2016-2018
Results in section B – Threemovers

 

Name Album WCCI Total Points
Agapov, Igor 18 6 24 19.25
Atayants, Grigory 2 2 4 4.00
Banaszek, Marcin 1   1 1.00
Bourd, Evgeni 2 1 3 2.00
Chepizhny, Viktor 4   4 2.50
Davidenko, Fyodor 5 4 9 9.00
Dragoun, Michal 2   2 0.50
Fedorov, Anton 4   4 3.00
Feoktistov, Aleksandr 8 6 14 14.00
Fica, Alexander 1   1 0.50
Fomichev, Evgeny 7 2 9 8.50
Gavrilovski, Zoran 2 3 5 5.00
Gorbatenko, Yury 9   9 8.33
Gordian, Yury 4   4 2.50
Grinblat, Arieh (†) 3   3 1.50
Ignatenko, Gennady 1   1 1.00
Kapusta, Viktor 4 3 7 7.00
Khachaturov, Sergey 7 2 9 9.00
Khramtsevich, Mikhail 2   2 0.83
Kirillov, Valery 1   1 0.33
Klemanič, Emil 2 1 3 1.50
Kopyl, Valery 3 1 4 2.83
Kozhakin, Vladimir 3 1 4 3.00
Krasichenok, Vyacheslav 1   1 0.50
Krizhanivsky, Vasil 2   2 0.83
Kuzmichev, Vladimir 3   3 2.50
Kuzovkov, Aleksandr 22 6 28 28.00
Labai, Zoltán 2   2 0.83
Lyubashevsky, Leonid 4   4 1.50
Makaronez, Leonid 5   5 2.00
Marandyuk, Mikhail 31 6 37 33.58
Narayanan, C.G.S. 6 1 7 7.00
Oganesyan, Aleksey 1   1 1.00
Paavilainen, Jorma 1   1 1.00
Packa, Ladislav 2   2 0.50
Pankratiev, Aleksandr 1   1 1.00
Rossomakho, Felix 4   4 4.00
Rudenko, Valentin (†) 4   4 2.00
Salai Jr., Ladislav 2   2 0.50
Semenenko, Aleksandr 1   1 0.25
Semenenko, Valery 1   1 0.25
Shavyrin, Valery 14 6 20 20.00
Shpakovsky, Aleksandr 3   3 3.00
Sickinger, Рeter 1   1 1.00
Sovík, Štefan 1 2 3 3.00
Styopochkin, Anatoly 1   1 1.00
Sygurov, Aleksandr 6 3 9 7.50
Tkachenko, Sergey Ivanovich 1   1 0.33
Tribowski, Marcel 1   1 1.00
Varitsky, Aleksandr 2   2 0.67
Vasilenko, Anatoly 1   1 1.00
Vlasov, Mikhail 1   1 0.50
Volchek, Viktor 5 2 7 4.67
Wiehagen, Rolf 1   1 0.33
Yakunin, Nikolay 1   1 1.00
Yarmonov, Igor 1   1 0.50
Zaitsev, Viktor 2   2 0.83
Zamanov, Vidadi 1   1 0.33
Total 58 241

58 composers
241 selected compositions (>=8,0 points) including 58 qualified from WCCI
1116 entries submitted 
969 entries with >=4,5 points

Director: Aleksandr Kuzovkov
Judges: Igor Agapov, Viktor Kapusta, C.G.S. Narayanan

 


FA 2016-2018 Finished sections | A – Twomovers | B – Threemovers (current) | C – Moremovers
D – Endgame studies | E – Helpmates | F – Selfmates | G – Fairies | H – Retros

Comments are closed.