FIDE Album 2013-2015 twomovers

FIDE ALBUM 2013-2015
Results in section A – Twomovers

 

Name
Nr of problems
Points
 

 
Name
Nr of problems
Points
Album
WCCI
Total
Album
WCCI
Total
Victor Aberman (†) 1   1 1 Miodrag Mladenović   1 1 1
Igor Agapov 1   1 1 Givi Mosiashvili 3 5 8 7.5
Grigory Atayants 1   1 1 Pavel Murashev 11 2 13 9.67
Mark Basisty 2   2 1 C.G.S. Narayanan   2 2 2
Nikolay Belchikov 1   1 0.5 Yitzhak Nevo 1   1 0.5
Evgeni Bourd 3 1 4 3 Petrо Novitsky 4   4 3
Juraj Brabec 2   2 2 Abdelaziz Onkoud 1   1 1
Wieland Bruch 1   1 0.5 Daniel Papack 6   6 5.5
Robert Burger 3   3 1.5 Rainer Paslack 4   4 3.5
Viktor Chepizhny 2   2 1.5 Evgeny Permyakov 2 2 4 3
Mikola Chernyavsky 1   1 0.5 Oleg Pervakov 1   1 0.5
Vasil Dyachuk 11 5 16 15 Vyacheslav Pilchenko 2 2 4 3.5
Paz Einat 5 1 6 5.5 Chistopher Reeves (†) 1   1 0.33
Aleksandr Feoktistov 2   2 0.67 Yosi Retter 1   1 0.5
Еvgeny Fomichev 1   1 0.5 John Rice 1 1 2 2
Klaus Förster 2 2 4 4 Yakov Rossomakho 1   1 1
Zoran Gavrilovski 1 3 4 4 Narmina Ruzijang 1   1 0.5
Hubert Gockel 1   1 1 Andreas Schönholzer 1   1 0.5
Arieh Grinblat 1   1 0.5 Valery Shanshin 12 6 18 18
Marco Guida 3 2 5 5 David Shire 1   1 0.33
Peter Gvozdják   5 5 5 Francesco Simoni 1 1 2 2
Živko Janevski 1   1 1 Anatoly Slesarenko 3 2 5 3.17
Fedіr Kapustin 1   1 0.5 Štefan Sovík 2   2 2
Sergey Khachaturov 2   2 2 Dragan Stojnić 9 3 12 12
Mikhail Khramtsevich 1   1 0.5 Ruslan Surkov (†) 1   1 0.5
Emil Klemanič 1   1 1 Miroslav Svítek 1   1 1
Valery Kopyl 4 1 5 4 Sergy I. Tkachenko 1   1 0.5
Marjan Kovačević 17 6 23 20.33 Sven Trommler 1   1 1
Vladimir Kozhakin 1   1 0.5 Anatoly Vasilenko 6   6 4.5
Vasil Krizhanivskyi 1 4 5 5 Kenan Velikhanov   2 2 2
Aleksandr Kuzovkov 1   1 1 Daniel Wirajaya 1 1 2 2
Zoltán Labai 2   2 2 Andreas Witt 1   1 1
Gerhard Maleika 1   1 1 Vidadi Zamanov 1   1 1
Vasil Markovtsy 1   1 1 Andrey Zhuravlev 1   1 1

68 composers
192 selected problems
1287 submitted entries
1090 entries with >=4,5 points
192 entries with >=8 points
Director: Paz Einat
Judges:  Juraj Brabec, Vasil Markovtsy, Valery Shanshin

Comments are closed.