FIDE Album 2010-2012 threemovers

FIDE ALBUM 2010-2012
Results in section B – Threemovers

 

Name
Nr of problems
Points
 

 
Name
Nr of problems
Points
Album
WCCI
Total
Album
WCCI
Total
Abramenko Sergey 1   1 0.33 Labai Zoltán 5   5 3
Agapov Igor 9 5 14 13.5 Larin Rudolf 1   1 0.5
Aliev Ilham 1   1 0.5 le Grand Henk 1   1 1
Atayants Grigory 3 2 5 3.83 Loustau Jean-Marc 1   1 1
Belchikov Nikolay 1   1 0.5 Lukashev Viktor 1   1 0.5
Bilyk Sergey 2   2 2 Lyubashevsky Leonid 3   3 1.5
Bourd Evgeni 12   12 6.33 Makaronez Leonid 4   4 2
Bulavka Aleksandr 1   1 1 Marandyuk Mikhail 19 5 24 21.5
Chepizhny Viktor 12   12 5.83 Marker Yury 1   1 1
Dragoun Michal 6   6 2.83 Maslov Boris (†) 5   5 2.33
Efrosinin Oleg 1   1 0.33 Melnichuk Aleksandr 2   2 1.33
Feoktistov Aleksandr 7 6 13 12.33 Mladenović Miodrag 2   2 2
Fomichev Evgeny 4 1 5 5 Narayanan C.G.S. 4 4 4
Gavrilovski Zoran 5 3 8 8 Neptaev Nikolay 1   1 1
Gorbatenko Yury 1 1 1 Onkoud Abdelaziz 2   2 2
Grinblat Arieh 17   17 11.33 Pogorelov Volodimir 1   1 0.5
Gvozdják Peter 1   1 1 Poisson Christian 1   1 1
Ignatenko Gennady 1   1 1 Radchenko Aleksandr 1   1 0.33
Janevski Živko 1   1 0.5 Rossomakho Felix 4   4 3
Kapusta Viktor 1 4 5 5 Rudenko Valentin 11   11 5.5
Karamanits Anatoly 1   1 0.5 Salai Ladislav jr. 8 2 10 5.83
Keller Michael 3   3 3 Shavyrin Valery 1   1 0.5
Khachaturov Sergey 2   2 2 Styopochkin Anatoly 1   1 1
Kirillov Valery 10   10 5.33 Sychev Vladimir 2   2 2
Klemanič Emil 4   4 1.33 Sygurov Aleksandr 11   11 7.83
Kopyl Valery 6   6 3 Trommler Sven 1   1 1
Kostylev Mikhail 1   1 0.5 Vladimirov Yakov 5   5 5
Krizhanivsky Vasil 1   1 1 Vokál Stanislav 1   1 1
Kuzovkov Aleksandr 3 5 8 8 Volchek Viktor 5   5 4

58 composers
190 selected problems (>=8,0 points)
984 submitted entries
839 entries with >=4,5 points

Director: Aleksandr Sygurov
Judges: Igor Agapov, Paz Einat, Viktor Volchek

Comments are closed.