FIDE Album 2013-2015 moremovers

FIDE ALBUM 2013-2015
Results in section C – Moremovers

 

Name
Nr of problems
Points
  Name
Nr of problems
Points
Album
WCCI
Total
Album
WCCI
Total
Abramenko Sergey 1 2 3 3.00 Krug Peter 1   1 0.50
Atayants Grigory   2 2 2.00 Kuzovkov Aleksandr 11 6 17 16.50
Baier Silvio 1   1 0.50 Lyubashevsky Leonid 3   3 1.50
Bär Wolfgang 1   1 0.50 Makaronez Leonid 2   2 1.00
Barth Michael 1   1 0.50 Marandyuk Mikhail 16 6 22 19.33
Becker Richard 1 3 4 4.00 Marks Udo 1   1 1.00
Bilyk Sergey 1   1 0.33 Melnichuk Aleksandr 2   2 0.75
Bourd Evgeni 3 2 5 3.50 Migdal Evgeny 1   1 0.50
Bruch Wieland 1   1 1.00 Mihalčo Oto 1   1 1.00
Chepizhny Viktor 3   3 2.00 Munz Rupert 1   1 0.33
Davidenko Fyodor 2 4 6 6.00 Orlov Evgeny 1   1 0.50
Efrosinin Oleg 1   1 1.00 Popov Grigory 8 4 12 9.33
Feoktistov Aleksandr 1 6 7 6.50 Rehm Hans Peter 3   3 2.50
Fomichev Evgeny 1 6 7 7.00 Rudenko Valentin 3   3 1.50
Gadjanski Borislav 1   1 1.00 Ruszczynski Piotr 1   1 1.00
García Mario 1   1 0.50 Salai Ladislav jr. 2   2 1.50
Gavrilovski Zoran   5 5 5.00 Schmitt Olivier 6 6 12 12.00
Gorbatenko Yury 1   1 0.33 Šivic Klemen 1   1 1.00
Gordian Yury 3   3 1.83 Sovík Štefan   1 1 1.00
Grinblat Arieh 4   4 2.50 Styopochkin Anatoly   2 2 2.00
Kapusta Viktor 1   1 1.00 Sygurov Aleksandr   1 1 1.00
Karbowiak Uwe 4 5 9 8.50 Tkachenko Sergey I. 1   1 0.50
Karmil Ferhat   4 4 4.00 Tribowski Marcel 3   3 3.00
Khachaturov Sergey 6   6 4.58 Vladimirov Yakov 1   1 1.00
Khramtsevich Mikhail 1   1 0.33 Volchek Viktor 1 1 2 1.33
Kirillov Valery 9   9 4.42 Werner Dieter 2   2 0.83
Klemanič Emil 1   1 0.50 Wiehagen Rolf 2   2 0.75
Kopyl Valery 5 2 7 5.83 Yarmonov Igor 1   1 0.50
Kostylev Mikhail 2   2 1.50 Zaitsev Viktor 1   1 0.33
Krätschmer Ralf 3 4 7 5.33      

59 composers
169 selected problems (>=8,0 points)
1006 submitted entries
760 entries with >=4,5 points

Director: Marcel Tribowski
Judges: Evgeny Fomichev, Mikhail Marandyuk, Viktor Volchek

Comments are closed.