FIDE Album 2010-2012 Endgame studies

FIDE ALBUM 2010-2012
Results in section D – Endgame studies

 

Name
Nr of problems
Points
Album
WCCI
Total
Aberman Victor   1 1 1.67
Afek Yochanan 5 4 9 14.17
Akobia Iuri (†) 4 3 7 8.33
Aliev Ilham 2   2 2.5
Arestov Pavel 1 2 3 5
Avni Amatzia 1   1 0.83
Bazlov Yuri 8 2 10 15
Becker Richard 8 4 12 18.33
Bruch Wieland 1   1 0.55
Eilazyan Eduard   2 2 3.33
García Mario Guido 2   2 1.39
González Luis Miguel 2   2 3.33
Gurgenidze David 3   3 4.17
Hlebec Darko 1 1 2 3.33
Hlinka Michal 3   3 3.33
Hornecker Siegfried 6   6 4.44
Jasik Andrzej 3   3 5
Kalashnikov Valery 1   1 1.67
Katsnelson Leonard 3   3 2.5
Katsnelson Vladimir 1   1 0.83
Keith Daniel 2   2 2.5
Kekely Ľuboš 2   2 1.67
Kopyl Valery 1   1 0.83
Kopylov Evgeny 2   2 1.67
Kovalenko Vitaly (†) 2   2 2.5
Krug Peter 4   4 6.67
Melnichenko Emil 1   1 1.67
Mikitovics János 4 1 5 7.5
Miljanić Mirko 1   1 1.67
Minski Martin 7   7 6.11
Neishtadt jr. Vladimir 1   1 1.67
Osintsev Sergey   1 1 1.67
Pallier Alain   1 1 1.67
Pervakov Oleg 12 3 15 22.5
Pogorelov Volodimir 1   1 0.83
Rusz Árpád 1 3 4 5.83
Salai jr. Ladislav 1 4 5 8.33
Salimov Shovkat 1   1 0.83
Skripnik Anatoly 2 1 3 3.33
Sochnev Aleksey 5   5 6.67
Tarasyuk Vladislav   1 1 1.67
Vlasenko Valery   3 3 5
Zaitsev Igor 1   1 0.83
Zakharov Sergey 4   4 6.67
Zinar Mikhail   2 2 3.33

45 composers
122 selected endgame studies (>=8,0 points)
745 submitted entries
641 entries with >=4,5 points

Director: János Mikitovics
Judges: Ilham Aliev, David Gurgenidze, Oleg Pervakov

Comments are closed.