FIDE Album 2007-2009 endgame studies

FIDE ALBUM 2007-2009
Results in section D – Endgame studies

Name
Nr of problems
Points
  Name
Nr of problems
Points
Afek, Y
9
14,17
  Kekely, L
3
2,08
Akobia, I
9
9,17
  Kovacevic, M
1
1,67
Aliev, I
3
4,17
  Kovalenko, V
1
0,83
Almammadov, A
1
0,83
  Kozyrev, V
1
0,83
Arestov, P
2
3,33
  Kralin, N
2
1,67
Asaba, E
1
0,83
  Kudelich, E
2
1,39
Bazlov, Y
17
27,50
  Mikitovics, J
3
3,33
Becker, R
14
19,17
  Minski, M
8
8,89
Belyavsky, A
1
0,83
  Osintsev, S
12
17,50
Bruch, W
3
2,22
  Pallier, A
1
1,67
Costeff, G
4
6,67
  Pervakov, O
19
25,00
Eilazyan, E
7
10,83
  Polasek, J
1
0,83
Gonzalez, L
2
3,33
  Razumenko, V
2
3,33
Gorbunov, V
1
0,83
  Ryabinin, N
4
6,67
Gurgenidze, D
9
13,33
  Salai, L
4
5,42
Hlas, J
1
0,42
  Sidorov, B
2
1,39
Hlinka, M
5
5,00
  Sochniev, A
13
20,00
Husak, K
1
0,83
  Sonntag, G
3
2,22
Jasik, A
1
1,67
  Sumbatyan, K
1
0,83
Jones, C
1
1,67
  Tkachenko, S N
1
0,83
Kalandadze, V
3
4,17
  Van der Heijden, H
4
5,83
Kalashnikov, V
3
3,33
  Vlasak, E
1
0,83
Kalyagin, V
1
0,56
  Vyparina, M
1
0,42
Katsnelson, L
2
1,67
  Zaitsev, I
1
0,83
Katsnelson, V
1
0,83
  Zakharov, S
1
1,67
Keith, D
1
1,67
  51 composers,
153 studies
   

Director: Harold van der Heijden

 

Comments are closed.