FIDE Album 2007-2009 moremovers

FIDE ALBUM 2007-2009
Results in section C – Moremovers

Name
Nr of problems
Points
  Name
Nr of problems
Points
Aliovsadzade Rauf
1
0,5
  Marandyuk Mikhail
26
24,5
Axt Hemmo
1
0,5
  Marker Yuri
1
1
Bogdanov Evgeny
4
4
  Maslov Boris
2
0,83
Bourd Evgeny
2
1
  Melnichuk Alexandr
2
0,83
Bulavka Alexandr
1
0,5
  Mihalco Oto
3
2,2
Crusats Joaquim
1
0,33
  Miloseski Bosko
1
1
Degenkolbe Mirko
1
0,33
  Mishko Mikhail
1
0,33
Dowd Steven
1
0,33
  Mlynka Karol
1
0,2
Efrosinin Oleg
1
1
  Muller Dieter
2
1
Ehlers Rainer
2
2
  Onkoud Abdelaziz
2
2
Feoktistov Alexandr
14
14
  Pachl Franz
2
0,83
Fomichev Evgeny
9
6,33
  Popov Grigory
5
4,33
Gamnitzer Camillo
1
0,5
  Postnikov Alexandr
1
0,5
Gavrilovski Zoran
1
1
  Rehm Hans Peter
10
8,33
Geissler Norbert
1
0,5
  Reitsen Evgeny
1
0,5
Gordian Yuri
1
0,5
  Richter Frank
1
0,5
le Grand Henk
1
1
  Rudenko Valentin
1
0,5
Grinblat Arieh
2
1
  Salai jr. Ladislav
3
1,2
Gvozdjak Peter
1
0,2
  Shavyrin Valery
1
1
Herzberg Michael
1
1
  Soroka Iwan
1
0,5
Kakabadze Ferad
1
1
  Sovik Stefan
2
2
Karamanits Anatoly
3
2,5
  Spirin Andrey
1
1
Karbowiak Uwe
3
3
  Stojnich Dragan
1
1
Kharchishin Nikolaj
1
0,5
  Storozhenko Ivan
1
0,33
Keym Werner
1
1
  Styopochkin Anatoly
5
5
Kirillov Valery
3
1,16
  Sygurov Alexandr
10
8
Kopyl Valery
2
1,5
  Szwedowski Leopold
1
1
Kostylev Mikhail
1
0,33
  Tkachenko Sergei I.
2
2
Kovachevich Marjan
1
1
  Tribowski Marcel
6
5
Kozdon Baldur
1
1
  Trommler Sven
2
0,83
Kratschmer Ralf
2
1,5
  Vladimirov Jakov
5
5
Kutzborski Dieter
1
0,5
  Volchek Viktor
4
3,5
Kuzovkov Alexandr
8
8
  Wenda Klaus
1
0,5
Labai Zoltan
1
0,2
  Werner Dieter
5
4
Lachny Ludovit
2
1
  Zaitsev Viktor
1
1
Larin Rudolf
2
1,5
  Zakharov Sergei
1
1
Lobusov Andrey
1
0,5
  Zipf Volker
3
2,5
Lukashev Victor
1
0,5
  75 composers
Total
159

Director: Aleksandr Feoktistov

 

Comments are closed.